ZASADY PRZEBYWANIA NA CAMPINGU „KASZUBSKI ZAKĄTEK”

 1. Camping „KASZUBSKI ZAKĄTEK” jest miejscem wypoczynku, a odpoczywając dbamy o spokój własny i innych.
 2. Recepcja campingu czynna jest codziennie w godzinach 08:00 do 21:00, natomiast doba pobytowa trwa od 14:00 do 12:00 dnia następnego.
 3. Przyjeżdżający po godz. 21:00 i przed 8:00 otrzymują dokumenty zastępcze umożliwiające tymczasowe przebywanie na terenie campingu zobowiązując się do dopełnienia formalności związanych z pobytem niezwłocznie.
 4. Miejsce postoju każdorazowo uzgadniane jest z kierownikiem obiektu.
 5. W chwili zameldowania klient otrzymuje: ogólną kartę pobytu, zawieszkę z numerem pobytu i przepustkę na samochód. Zawieszkę z numerem należy wywiesić na namiocie, przyczepie, itd. w widocznym miejscu. Przepustkę dla samochodu umieścić za przednią szybą w sposób umożliwiający odczytanie informacji na niej zawartych.
 6. Administracja campingu ma prawo do sprawdzania karty pobytu w każdej chwili. W przypadku stwierdzenia niezarejestrowanego pobytu, pobrana zostanie dodatkowa opłata w wysokości 50,00 zł od osoby za każdy dzień niezgłoszonego pobytu.
 7. Cisza nocna  obowiązuje  od  godziny 22:30 do 6:00. W tych godzinach zamknięta jest brama główna, otwarta pozostaje tylko bramka wejściowa. Przyjazdy lub wyjazdy w/w godzinach należy indywidualnie uzgodnić z kierownikiem campingu.
 8. Opłaty za pobyt pobierane są z góry w dniu rozpoczęcia, a wcześniejszy wyjazd nie upoważnia do zwrotu należności. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu.
 9. Na terenie campingu mogą przebywać goście osoby zameldowanej (po uprzednim zgłoszeniu w recepcji) do godziny 23:00, przebywanie dłużej wymaga uiszczenia opłaty pobytowej.  Parkowanie samochodu osoby odwiedzającej podlega opłacie parkingowej.
 10. Z urządzeń elektronicznych należy korzystać przy ściszonych głośnikach w taki sposób, aby nie zakłócać spokoju innym turystom.
 11. Zwierzęta mogą przebywać na campingu, a ich właściciele zobowiązani są do: posiadania ich aktualnej książeczki szczepień, zapewnienia im odpowiedniej opieki,    tak aby nie zakłócały spokoju np. szczekaniem, wyciem itp., posiadania legowiska dla zwierzaka (zabrania się wchodzenia zwierząt na kanapy, łóżka, fotele), sprzątania nieczystości po swoich zwierzętach, wyprowadzanie psów odbywa się wyłącznie na smyczy i w kagańcu,. Nie ma  zgody na pobyt zwierząt, których właściciele nie przestrzegają powyższych zasad. Nie pobieramy opłaty za pobyt zwierząt.
 12. Zmotoryzowani turyści poruszający się po terenie campingu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność oraz ograniczyć prędkość poruszania do 10 km/h. Prosimy ograniczyć ruch kołowy na campingu do minimum.
 13. Turysta zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych.
 14. Za stan instalacji przedłużaczy gości Firma nie ponosi odpowiedzialności, a w momencie stworzenia realnego zagrożenia można liczyć się z odmową skorzystania z przyłącza  elektrycznego do momentu wymiany na bezpieczne..
 15. Na terenie campingu jest internetowy punkt dostępowy Hot-Spot z ograniczeniem pobierania danych.
 16. Kuchnia ogólnodostępna czynna od godz. 7:00 do godz. 22:00
 17. Bezwzględnie zabrania się rozpalania ognisk, ogradzania lub wydzielania terenu  bez zgody kierownika, oraz mycia samochodów.
 18. Odpadki i śmieci należy wyrzucać tylko do wyznaczonych opisanych pojemników  i worków. Na terenie campingu  obowiązuje segregacja śmieci.
 19. Dzieci na terenie campingu znajdują się pod opieką rodziców lub osób, które są za nie bezpośrednio odpowiedzialne. Korzystanie przez dzieci z placu zabaw i sprzętów znajdujących się na campingu musi odbywać się pod nadzorem osób dorosłych. Administracja campingu nie bierze odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
 20. Turysta ponosi pełną odpowiedzialność materialną za korzystanie z mienia campingu. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia campingu turysta płaci odszkodowanie wg cen aktualnie obowiązujących.
 21. Administracja campingu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody osobowe oraz ewentualne zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież wszelkich dóbr przywiezionych przez klienta na camping, ich akcesoriów i zawartych w nich przedmiotów  (dokumenty, kluczyki, telefony, itp.) nie złożonych wcześniej do depozytu.
 22. Za naruszenie zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia turystycznego,  a w szczególności: zakłócania spokoju, nie respektowania ciszy nocnej, nadużywania alkoholu, stosowania wulgaryzmów, obrażania obsługi, itp., administracja pola ma prawo usunąć  turystę z terenu obiektu bez zwrotu należności za pobyt.
 23. Pobyt na terenie campingu jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją powyższego regulaminu, a jego nieznajomość nie zwalnia z zasad jego przestrzegania.
 24. Wszystkim gościom życzymy udanego wypoczynku.