ZASADY PRZEBYWANIA NA CAMPINGU „KASZUBSKI ZAKĄTEK”

 1. Camping „KASZUBSKI ZAKĄTEK” jest miejscem wypoczynku, a odpoczywając dbamy o spokój własny i innych.
 2. Recepcja campingu czynna jest codziennie w godzinach 08:00 do 20:00, natomiast doba pobytowa trwa od 16:00 do 12:00 dnia następnego.
 3. Przyjazdy i zameldowania tylko w godzinach  czynnej recepcji 8:00-20:00.   Po godzinie 20:00 i do godz. 22:00 możliwe poruszanie się tylko dla zameldowanych gości campingu mających aktualną kartę wjazdową.  W godzinach od 22.00 do 7.00 główna brama wjazdowa jest zamknięta.                Goście, którzy są zameldowani, a planują późniejsze powroty zobowiązani są do zgłoszenia tego  w recepcji.
 4. Miejsce postoju każdorazowo uzgadniane jest z kierownikiem obiektu.
 5. W chwili zameldowania klient otrzymuje: ogólną kartę pobytu, zawieszkę z numerem pobytu i przepustkę na samochód. Zawieszkę z numerem należy wywiesić na namiocie, przyczepie, itd. w widocznym miejscu. Przepustkę dla samochodu umieścić za przednią szybą w sposób umożliwiający odczytanie informacji na niej zawartych.
 6. Administracja campingu ma prawo do sprawdzania karty pobytu w każdej chwili. W przypadku stwierdzenia niezarejestrowanego pobytu, pobrana zostanie dodatkowa opłata w wysokości 50,00 zł od osoby za każdy dzień niezgłoszonego pobytu.
 7. Cisza nocna  obowiązuje  od  godziny 22:30 do 7:00. W tych godzinach zamknięta jest brama główna, otwarta pozostaje tylko bramka wejściowa. 
 8. Opłaty za pobyt pobierane są z góry w dniu rozpoczęcia, a wcześniejszy wyjazd nie upoważnia do zwrotu należności. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu.
 9. Odwiedzający osoby zameldowane na campingu, zobowiązani są do zgłoszenia się w Recepcji. Przebywanie tylko do godziny 22:00. Parkowanie samochodu  osoby odwiedzającej jest na parkingu campingu oraz podlega opłacie według cennika.
 10. Z urządzeń elektronicznych należy korzystać przy ściszonych głośnikach w taki sposób, aby nie zakłócać spokoju innym turystom.
 11. Zwierzęta mogą przebywać na campingu, a ich właściciele zobowiązani są do: posiadania ich aktualnej książeczki szczepień, zapewnienia im odpowiedniej opieki,    tak aby nie zakłócały spokoju np. szczekaniem, wyciem itp., posiadania legowiska dla zwierzaka (zabrania się wchodzenia zwierząt na kanapy, łóżka, fotele), sprzątania nieczystości po swoich zwierzętach. Wyprowadzanie psów WYŁĄCZNIE NA SMYCZY. Nie ma  zgody na pobyt zwierząt, których właściciele nie przestrzegają powyższych zasad. Opłata za pobyt zwierząt wg cennika.
 12. Zmotoryzowani turyści poruszający się po terenie campingu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność oraz ograniczyć prędkość poruszania do 10 km/h. Prosimy ograniczyć ruch kołowy na campingu do minimum.
 13. Turysta zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych.
 14. Za stan instalacji przedłużaczy gości Firma nie ponosi odpowiedzialności, a w momencie stworzenia realnego zagrożenia można liczyć się z odmową skorzystania z przyłącza  elektrycznego do momentu wymiany na bezpieczne..
 15. Na terenie campingu jest internetowy punkt dostępowy Hot-Spot z ograniczeniem pobierania danych.
 16. Kuchnia ogólnodostępna czynna od godz. 7:00 do godz. 22:00
 17. Bezwzględnie zabrania się rozpalania ognisk, ogradzania lub wydzielania terenu  bez zgody kierownika, oraz mycia samochodów.
 18. Odpadki i śmieci należy wyrzucać tylko do wyznaczonych opisanych pojemników  i worków. Na terenie campingu  obowiązuje segregacja śmieci.
 19. Dzieci na terenie campingu znajdują się pod opieką rodziców lub osób, które są za nie bezpośrednio odpowiedzialne. Korzystanie przez dzieci z placu zabaw i sprzętów znajdujących się na campingu musi odbywać się pod nadzorem osób dorosłych. Administracja campingu nie bierze odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
 20. Turysta ponosi pełną odpowiedzialność materialną za korzystanie z mienia campingu. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia campingu turysta płaci odszkodowanie wg cen aktualnie obowiązujących.
 21. Administracja campingu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody osobowe oraz ewentualne zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież wszelkich dóbr przywiezionych przez klienta na camping, ich akcesoriów i zawartych w nich przedmiotów  (dokumenty, kluczyki, telefony, itp.) nie złożonych wcześniej do depozytu.
 22. Administracja campingu może odmówić przyjęcia turystów , którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin campingu wyrządzając szkodę w mieniu campingu, turystów lub szkodę na osobie turysty, pracownika campingu lub innych osób przebywających na campingu albo też w inny sposób zakłócili spokojny pobyt turystów. Również turystom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, - którzy zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny. Za naruszenie zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia turystycznego,  a w szczególności: zakłócania spokoju, nie respektowania ciszy nocnej, nadużywania alkoholu, stosowania wulgaryzmów, obrażania obsługi, itp., administracja campingu ma prawo usunąć  turystę z terenu obiektu bez zwrotu należności za pobyt.
 23. Z przyczyn niezależnych od kierownictwa campingu (wichury, deszcze, zmiany pogodowe, wcześniejszy wyjazd) opłat wcześniej pobranych nie zwracamy.
 24. Pobyt na terenie campingu jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją powyższego regulaminu, a jego nieznajomość nie zwalnia z zasad jego przestrzegania.
 25. Wszystkim gościom życzymy udanego wypoczynku.